به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی, در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده, قاضی می‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف : محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات‌های زیر نداشته باشد:

١- محکومیت قطعی به حد.

٢- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عفو.

٣- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی.

۴- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.

۵- سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر بعلت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات.

ب : دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامناسب نداند.

در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد. جزای نقدی قابل تعلیق نیست.

از جمله دستور‌هایی که محکوم باید در مدت تعلیق از آن تبعیت کند عبارتند از:

١ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

٢ـ خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.

٣ـ اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی .

۴ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات وترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد.

۵ـ خودداری از رفت وآمد به محل‌های معین.

۶ـ معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می‌کند.

چنانچه مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق, برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می‌شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهدشد.

بنابر قانون هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت قطعی حد، قطع یا نقص عفو، حبس به بیش از یکسال در جرایم عمدی، جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال، نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‌شود.

اما چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم جدید که مستوجب محکومیت‌های فوق است، بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محکوم علیه اجراء گردد.

مطابق با ماده 30 قانون مجازات اسلامی اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست:

١ـ مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می‌نمایند.

٢ـ مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل پرونده و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می‌شوند.

٣ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاءبا انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.

منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح.