0

آئین­ نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­ ها و فعالیت ­های فرهنگی دیجیتال

آئین­ نامه سامان­دهی و توسعه رسانه­ ها و فعالیت ­های فرهنگی دیجیتال

تصویب نامه شماره 172412/ه مورخ 3/8/1389 هیأت محترم وزیران


ماده 1-  تعاریف: اصطلاحات مندرج دراین آیین¬نامه در معانی مشروح مربوط به¬کار می¬روند:
الف- محتوا: مواد دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن¬ها در هرشکل و قالب.
ب- اثر: آن¬چه از راه دانش، هنر و یا ابتکار پدید می‌آید، بدون درنظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان، ظهور و یا ایجاد آن به¬کار رفته است.
پ- محتوای فرهنگی: هر پدیده شامل آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آن¬ها در هرشکل و قالب.
ت- حامل دیجیتال: ابزاری که داده به¬منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، برروی آن ذخیره می¬گردد، نظیرلوح فشرده.
ث- تکثیر حامل دیجیتال: فرآیندی که در نتیجه¬آن داده برروی نسخه¬های متعدد از حامل دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوی داده و یا نسخه برداری از داده برروی حامل دیجیتال.
ج- نشر دیجیتال: قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسـانه¬هـای دیجیتـال، کـه بـه دوگونه نشر برحامل دیجیتال و نشر برخط تقسیم می¬گردد.
چ- نشر برحامل دیجیتال: نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال.
ح- نشر برخط: نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط.
خ- ناشر دیجیتال: شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال دارد.
د- بسته نرم¬افزاری: مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه¬ای و محتوای دیجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته.
ذ- بسته نرم افزاری رسانه¬ای: بسته نرم¬افزاری¬ که برای دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا بازی با محتوای دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار می¬گیـرد، از قبیـل چنـدرسانه¬ای¬ها، بازی¬ها و سرگرمی¬های دیجیتال.
ر- بسته نرم افزاری رسانه¬پرداز: بسته نرم¬افزاری که برای پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرم¬افزاری رسانه¬ای و محتوای فرهنگی و یا انتشار هرگونه محتوا مورد استفاده قرار می¬گیرد.
ز- رسانه برخط: هر سامانه¬ که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا بیش از یک¬هزار مخاطب مشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، شبکه-های محلی، شبکه¬های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه¬های تلفن ثابت و همراه را فراهم می¬آورد.
س- رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی متـصدی آن را معرفی و محتوای دیجیتال درقلمرو اطلاعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصولات شـخص یاد شده را در معرض دسترس قرارمی¬دهد.
ش- رسانه پیام¬ده: رسانه برخط مبتنی بر سامانه¬¬ای که امکان ارسال پیام¬های حاوی محتوای دیجیتال از طریق بسترشبکه¬ ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک¬هزار مخاطب مشخص یا نامشخص را فراهم می¬آورد، از قبیل سامانه¬های ارسال انبوه پیامک و سامانه های ارسال پیام¬ با فناوری «بلوتوث».
ص- رسانه کاربر محور: رسانه برخطی که بـستر قـراردادن محتـوای دیجیتـال در معـرض دسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـک-هزار مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروه¬ها و شبکه-های مجازی  را برای کاربران فراهم ¬آورد.
ض- مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به-کارگیری سخت افزار و نـصب نرم افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته های نرم¬افزاری رسـانه¬ای بـازی و سـرگرمی را برای مراجعه¬کنندگان فراهم می¬آورند.
ط- رسـانه دیـجیتال: رسـانه مبتنی بـر فـناوری نـوین اطلاعـات و ارتباطـات، شـامل گونه¬های زیر:
1-    بسته نرم افزاری رسانه¬ای.
2-    حامل دیجیتال حاوی داده.
3-    رسـانه برخط.
ظ- فعالیت فرهنگی دیجیـتال: فعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوری نـوین اطلاعات و ارتباطات، شامل گونه¬های زیر:
1-    تصدی رسانه برخط.
2-     پدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نـرم افـزاری رسـانه¬ای و بـسته¬ نـرم افزاری رسانه پرداز.
3-     تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا برای عرضـه توسـط تکثیر کننده.
4-     نشر دیجیتال.
5-     تصدی مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال.
6-    تصدی ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هرشـکل رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال به سفارش متصدیان مربوط.
7-      ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.
ع- واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیلات تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، شبکه، وب¬سایت، پایگاه اطلاع رسانی و رسـانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا برای فعالیت¬ فرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می¬گیرد.
غ- دستگاه اجرایی: دسـتگاه¬هـای اجرایـی موضـوع مـاده (5) قـانون مـدیریت خـدمات کشوری.
ف- پدید آوردن: خلق اثری جدید با به¬کـارگیری دانـش، هنـر و یا ابتکـار توسط شـخص حقیقی، به¬تنهایی یا با همکاری دیگر پدیدآورندگان.
ق- تهیـه کـردن: تـأمین سـرمایه و امکانـات مـورد نیـاز و بـه¬کـارگیری پدیدآورنـده یـا پدیدآورندگان برای ایجاد اثری جدید.
ک- تصدی: تأمین سرمایه و امکانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشکیلات ازقبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.
ماده 2- ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی است و متخلفـین وفـق قـانون‌ تعطیـل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخـذ مجوز قـانونی‌ دائر شده‌ و می‌شود- مصـوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.
تبصره1- صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه¬ها انجام می¬گردد.
تبصره2- نشریات ادواری علمـی، آموزشـی و ترویجـی دارای رتبـه-بنـدی وزارتخانـه¬هـای علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی کـه  قـبلاً برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار به¬صـورت چاپی دریافت نموده¬اند، درصورتی¬که با همان محتوای نسخه چاپی، به¬صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.
ماده3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از¬جمـله دارنـدگان مجوز¬هـای موضـوع مواد (2) و (4) این آیین¬نامه مکلفند برای انجام فعالیت¬های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کالا یا خدمات برای فروش (از قبیل مشـاوره، تهیـه، و انتشار محتـوای تبلیغاتی)، مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ یا به کانون¬های تبلیغاتی دارای مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق آیین نامه تأسیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیت کانـون¬های آگهـی و تبلیغاتی- مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- و قـانون‌ تعطیل‌ مؤسـسات‌ و واحـدهای‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ و فرهنگی‌ که‌ بدون‌ اخذ مجوز قانونی‌ دائر شده‌ و مـی‌شود – مصوب 1372- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.
تبصره- نشریـات الـکترونیک و چاپـی دارای پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی بـرای نشـر آگهی¬های تبلیغاتی و رسانه¬های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً برای معرفی و تبلیغ محصولات و خدمات متصدیان آن¬ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارند.
ماده4- هرگونه فعالیت تجـاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری و شنیداری به هر طریق ازقبیل حامـل-هـای دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی است و متخلفـین وفـق قانـون نحـوه مجازات اشخاصـی کـه در امـور سمعی و بصـری فعالیت¬های غیرمجاز می‌نمایند- مصوب 1386- و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت.
تبصره1- بسته¬های نرم افزاری رسانه¬ای و کالاهای شامل محتوای فرهنگی دیداری و شنیداری یا قابل اجرا به¬صورت محتوای یادشده،  کالای شامل اثر دیداری و شنیداری محسـوب می¬گردند.
تبصره2- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزیع و عرضه کـالای شامل آثـار دیداری و شنیداری از طریق سامانه¬های برخط، اعم از آن¬که کالا، به¬صورت برخط بـارگیری گـردد یـا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش¬ها برای وی ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع است.
ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است باهمکاری اتحادیه¬ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابلاغ این آیین¬نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاری هریـک از اشـکال کـالا و محصولات شامل آثار دیداری و شنیداری می¬باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه¬ها و مجامع صنفی مربوط اعلام نماید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است تقاضای صـدور مجـوز فعالیت تجاری در زمینه-های یاد شده را فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی که به¬صورت کتبی از اتحادیه صنفی ذی¬ربط معرفی شده¬اند، دریافت نماید.
ماده 6- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف¬ است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای اخـذ هریک از مجـوزهای موضوع این آیین¬نامه، نسبت به بررسـی صـلاحیت متقاضیان و صدور مجوز برای اشخاص واجد صلاحیت اقدام نماید.
تبصره 1- دستگاه¬های ذی¬ربط موظفند همکـاری لازم را بـرای بررسی صـلاحیت متقاضـیان بـا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به¬عمل آورده و به استعلام¬های آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهند.
تبصره 2- چنانچه احراز صلاحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـرای متقاضـیانی کـه عـدم صـلاحیت آنـان احـراز نگردیده-است، صادر نماید.
ماده 7- دستگاه¬های اجرایی برای انجام گونه¬های فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه¬های رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو تکالیف، وظایف یا اختیارات آن¬ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارند.
ماده8- ثبت رسانه¬ برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز فعالیت رسانه یادشده محسوب می¬گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی خودرا وفق ضوابط مربوط درآن وزارتخانه به ثبت رسانیده¬اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگری ندارند.
تبصره- اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ایجاد تارنمای اختصاصی نظیر «وبلاگ» در رسانه¬های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز به دریافت مجوز جداگانه ندارند.
ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف¬ است امکان ثبت رسانه-های بـرخط اختـصاصی را از طریق سامانه¬های برخط و یا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بلافاصـله پس از مراجعه حضوری یا برخط متقاضیان انجام شود.
ماده10- اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابلاغ ایـن آیـین¬نامه واحدهایی ایجـادنموده یـا فعالیت¬هایی انجام می¬داده¬اند که وفق این آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسلامی دارد، باید ظرف شش¬ماه از تاریخ ابلاغ این آیین¬نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده و گواهی¬نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نمایند.
تبصره1 – وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی مکلف است ظرف دوهفته گواهی¬نامه  یـادشده در ایـن ماده را برای متقاضیان صاحب صلاحیت صادر نماید.
تبصره2- اشخاص دارنده گواهی¬نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهای یادشده در مواد (2)، (3) و (4) این آیین¬نامه، حسب مورد از تاریخ ابلاغ عدم موافقت با تقاضای اخذ مجوز یا ابطـال مجوز آن¬ها مطابق ضوابط و دستورالعمل¬های ماده (22) این آیین¬نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـلی کامل واحدها یا فعالیت¬هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـلامی دارد اقدام نمایند.
ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم افزارهای رسانه¬ای و رسانه-پرداز  و تولید یا تکثیر حامل¬های دیجیتال حاوی داده را منوط بـه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نموده یا فعالیت¬های یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید مستثنی نماید. وزارتخانه یادشده با واحدهای صنعتی متخلف از این آیین¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی آن وفق قوانین و مقررات موضوعه رفتار می¬نماید.
ماده 12- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز یا پروانه از دستگاه¬های اجرایی و سایر مراجع ذی¬صلاح، در چارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصولات بـه فعالیت¬ها و واحدهایی که وفق این آیین¬نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند، و فاقد مجوز مربوط  هستند خودداری نمایند. دستگاه¬های اجرایی و مراجع ذی¬صلاح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـرای حکم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی ماده (22) این آیین¬نامه هستند.
ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـلامی- ایرانـی و توسعه رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال درکشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف- حمایت از تهیه و انتشار رسانه¬های دیجیتال، شامل:
1- حمایت از تهیه و انتشار بسته¬های نرم افزاری رسانه¬ای مروج فرهنگ اسلامی – ایرانی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعات و آگاهی¬های عمومی.
2- حمایت از انتشار رسـانه¬هـای بـرخط مـروج فرهنـگ اسـلامی – ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـای اطلاعـات و آگاهی¬های عمومی و دانش و مهارت های تخصصی.
ب- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه¬های کاربر محـور غیـر دولتـی تحـت نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
پ- حمایت از توسعه زیرساخت¬های تهیه و نشر رسانه¬ها، آثار و محـصولات فرهنگـی دیجیتـال، شامل:
1- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرک¬ها و مراکز توانمندسـازی (رشـد)  تخصـصی رسـانه¬هـا و فعالیت¬های فرهنگی و هنری دیجیتال.
2- حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش¬های ویژه رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتـال در پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد.
3- حمایت از تأمین بسته¬های نرم افزاری رسانه پرداز و سایر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری تهیه و نشر رسانه-ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- حمایت از تولید، انتشار و ترویج کاربری سامانه¬های مبتنی بر خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی.
5- حمایت از ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـرای تهیـه و نـشر رسـانه¬هـا، آثـار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
6- حمایت از خرید خدمات مراکز داده (IDC) برای رسانه-های برخط داخلی.
7- حمایت از ایجاد و فعالیت  مراکز داده (IDC) برای بخش فرهنگ.
ت- حمایت از ارتقای دانش و مهارت¬های تخصصی در زمینه رسانه¬ها، آثار و محصولات فرهنگـی دیجیتال، شامل:
1- حمایت از انجام فعالیت¬های پژوهشی راهبردی در بخش غیر دولتی در حوزه رسانه¬ها، آثار فرهنگـی و هنری دیجیتال.
2- حمایت از طرح¬های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی در حـوزه رسانه¬ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
3- حمایت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه¬ها و دوره¬های آموزشی تخصصی در زمینه رسانه¬هـا، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
ث- حمایت از توسعه فرهنگ بهره¬گیری مناسب از آثار و محصولات فرهنگـی، هنـری و رسـانه¬ای دیجیتال، شامل:
1- حمایت از تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رسـانه¬هـا، آثـار و مـحصولات فرهنگـی و هنری دیجیتال و فرهنگ بهره¬گیری از آن¬ها.
2- برگزاری سالانه جشنواره ملی و بین¬المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتال.
3- حمایت از برگزاری مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه¬های ملی و منطقه¬ای در زمینه رسانه¬ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال.
4- حمایت از تهیه و پخش برنامه¬های رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقای فرهنگ و آگاهی عمومی و دانش و مهارت¬های تخصصی حوزه رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال.
5- حمایت از ایجاد و توسعه خانه¬های فرهنگ دیجیتال و مجتمع¬های فرهنگی دیجیتال در سراسر کشور.
6- خرید نسخه¬های آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه¬ای فاخر دیجیتال و اهدای آن¬ها بـه خانه¬های فرهنگ دیجیتال، مجتمع¬های فرهنگی دیجیتال، کتابخانه¬های عمومی، سایر مراکز فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی.
ج- حمایت از توسعه اقتصاد رسانه¬ها، آثار و محصولات فرهنگی و هنری دیجیتال، شامل:
1- حمایت از ایجـاد و توسـعه سـامانه¬هـای فـروش آثـار، محـصولات و خـدمات فرهنگـی، هنـری و رسانه¬ای دیجیتال.
2- حمایت از خرید آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه¬ای دیجیتال از طریق صـدور و توزیـع کارت¬های الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختلف جامعه.
3- اعطای تسهیلات مالی و اعتباری ازمحل وجوه اداره شده و سایر منابع برای ایجاد، ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه¬ها، آثار، محصولات و واحدهای فرهنگی دیجیتال و مراکز، خدمات و ابزارهـای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط.
4- پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای پدید آوردن یا ارتقـای آثـار فرهنگـی، هنری و رسانه¬ای دیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانه¬ها یا واحدهای فرهنگی دیجیتال دارای توجیه اقتصادی.
چ- حمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه¬ها، آثار و محـصولات فرهنگی و هنری دیجیتـال داخلـی در خارج از کشور، شامل:
1- حمایت از برگزاری بازارچه¬ها و نمایشگاه¬های رسانه¬ها و آثار و محصولات فرهنگی و هنـری دیجیتـال  به ویژه درکشورهای حوزه تمدن ایرانی- اسلامی.
2- حمایت از حضور دست اندرکاران رسانه¬هـا و آثـار و محـصولات فرهنگـی و هنـری دیجیتـال داخلی در بازارچه¬ها، نمایشگاه¬ها، همایش¬ها، مسابقات و جشنواره¬های خارج از کشور.
3- حمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه¬های برخط و بسته¬های نرم افـزاری رسـانه¬ای مـروج فرهنـگ اسلامی- ایرانی به زبان های خارجی.
4- اعطای جوایز و مشوق¬ها در ازای صادرات آثار، محصولات و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه¬ای دیجیتال.
5- اعطای جوایز و مشوق¬ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه-های برخط داخلی.
ماده 14- کلیه دستگاه¬های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیین¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایـی آن و از محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسلامی- ایرانی بوده و یا در ارتقای اطلاعات و آگاهی¬های عمومی یا دانش و مهارت های تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند.
ماده 15- معاونت برنامه¬ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منابع لازم برای اعطای حمایت¬ها و تسهیلات موضوع این آیین¬نامه را درلوایح بودجه¬ سنواتی و مقررات مربوط پیش¬بینی می¬نماید.
تبصره- بیست درصد (20%) مجموع اعـتبار اعطای حمایت¬ها و تسهیلات موضـوع این آیین¬نامـه، به استثنای اعتبارات تخصیص یافته به اعطای تسهیلات مالی و اعتباری، به اعطای حمایت¬های موضوع ماده (14) این آیین¬نامه اختصاص خواهد یافت.
ماده 16- اعطای تسهیلات و حمایت¬های موضوع این آیین¬نامـه بایـد ازطریـق فراخـوان عمـومی شامل محورها و اولویت¬های شکلی و موضوعی و خلاصه سازوکار ارزیابی تقاضاهای واصـل شده و با اعطـای فرصت¬های برابر به تمامی متقاضیان درسراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده17- اعطای تسهیلات و حمایت¬های موضوع این آیین¬نامه به استثنای جزء (4) بند (ث) مـاده (13) این آیین¬نامه به دستگاه¬های اجرایی و شرکت¬ها، مؤسسات و سازمان¬های غیردولتی که به¬طور مستمر از محل بودجه عمومی کشور کمک دریافت می¬نمایند ممنوع است.
ماده18- به منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه حمایت¬هـا وتـسهیلات مـوازی و تـداخل ‏فعالیت¬ها، کلیه دستگاه¬های اجرایی مکلفند تقاضای تسهیلات و حمایت¬های موضوع این آیین¬نامه را از طریق یک رسانه برخط اینترنتی که بدین¬منظور توسط وزارت فرهنگ و ‏ارشاد اسلامی، ایجاد گردیـده است، دریافت نموده و مشخصات متقاضیان، نوع تسهیلات و حمایت¬های درخواستی و فرآیند و نتایج بررسی ‏آن¬ها را در رسانه مورد اشاره منتشر نمایند.
ماده19- به استثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاری، احکامی برخلاف مقررات این آیین¬نامه وضع شده یا می-شود، هرگونه حمایت از رسانه¬ها و فعالیت¬های فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت از پدیدآوردن، تهیه¬کردن، نشر و انتشار محتوای فرهنگی دیجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط کلیه دستگاه¬های اجرایی باید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در مـواد (16) تا (21) ایـن آیین¬نامه و ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی موضوع ماده (22) این آیین¬نامه و تبصره ذیل آن صورت گیرد.
تبصره- مشوق¬ها و جوایز صادراتی و حمایت¬های صنعتی وزارت¬خانه¬های بازرگانی و صنایع و معادن از شمول این ماده مستثنی است.
ماده 20- اعطای هرشکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خرید کالا و خـدمات موضـوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین¬نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط دستگاه¬های اجرایی ممنوع اسـت. دارندگان مجوزهای موضوع مواد (2)، (3) و (4) این آیین¬نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره¬منـدی از حمایـت و یا فـروش کـالا و خـدمات موضوع مجوز خود به دستگاه¬های اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا احراز صلاحیت توسط مراجع دیگر ندارند.
تبصره- دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده (7) این آیین¬نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی برای معاملات موضوع این ماده با سایر دستگاه¬های اجرایی مستثنی هستند.
ماده 21- هر گونه خرید و یا حمایت از بسته¬های نرم افزاری رسانه¬ای یا نسخه¬هـا یـا حامـل¬هـای دیجیتال حاوی آن¬ها توسط دستگاه¬های اجرایی، علاوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط به احراز ثبت نرم¬افزار مورد حمایت یا خریداری، وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم افزارهای رایانه-ای- مصوب 1379-  به¬نام فروشنده یا دریافت¬کننده حمایت است.
تبصره1- خرید نسخه¬های بسته¬های نرم افزاری ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش ناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه بلامانع است.
تبصره2- در مواردی که خرید یا حمایت از بسته¬های نرم افزاری درقالب سـفارش یا حمایـت از پدیدآوردن یا تهیه آن¬ها صورت می¬گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهی¬نامه ثبت نرم¬افزار بلامانع است.
ماده22- ضوابط و دستورالعمل¬های اجرایی این آیین¬نامه از جمله چگونگی ثبت رسانه¬هـای بـرخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت¬ها، ضوابط ارائه خدمات یـا محصولات برای فعالیت¬ها و واحدهایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلامی دارند و همچنین محورها و اولویت¬های شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهای دریافت تسهیلات و حمایت¬ها، درچارچوب قوانین مربوط و احکام این آیین¬نامه با همکاری تشکل¬های صـنفی مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه اجرایی ذی¬ربط تدوین و ابلاغ می¬گردد.
تبصره- اولویت¬ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطای حمایت¬هـای موضـوع مـاده (14) ایـن آیـین¬نـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضویت نماینـدگان وزارتخانه¬های فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس)، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطلاع¬رسـانی، سـازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم، مؤسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و تشکل¬های صنفی ذیربط تشکیل¬می¬گردد، تدوین و پس از ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می¬گردد.
ماده23- وزارت¬ علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، برای ایجاد بخش¬های ویژه رسانه¬ها و فعالیـت¬هـای فرهنگی دیجیتال در پارک¬های علم و فناوری و مراکز رشد همکاری لازم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل می¬آورند.
ماده24- صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.
ماده 25- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است، هر شش ماه یک¬بار گزارشـی از اجـرای ایـن آیین¬نامه و نتایج آن به هیئت وزیران ارائه نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی


 


هیأت وزیران در جلسه ۴ /۱۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۶۵۵ /۱ مورخ ۱۷ /۱۱ /۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۲۴۱۲ /ت۴۱۲۵۵هـ مورخ ۳ /۸ /۱۳۸۹ اضافه و عنوان ماده (۲۴) قبلی به ماده (۲۵) اصلاح می شود:
ماده ۲۴- صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از شمول این آیین نامه مستثنی است. مصادیق صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

مدیر سایت سایبرلا
مدیر سایبرلا

مدیر سایت سایبرلا

سایبرلا حاوی انبوهی از مطالب آموزشی است. برای مطالعه مطالب و مقالات آموزشی اینجا را کلیک کنید مطالب آموزشی

مطالب زیر را حتما بخوانید:

چنانچه دیدگاهی حاوی کلمات توهین آمیز باشد, تایید نخواهد شد.

چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  بیست − 11 =

  لینک کوتاه :
  Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.

  عضویت در خبرنامه ویژه سایبرلا

  با عضویت در خبرنامه سایبرلا از آخرین قوانین و مقررات حوزه فضای مجازی آگاه شوید!